A CSALÁDI PÓTLÉK ÖSSZEGE

egy gyermekes család esetén 12.200 forint,egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 forint,kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300 forint,két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800 forint,három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16.000 forint,három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000 forint,a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett, az előző pontok alá nem tartozó, továbbá a külön törvényben meghatározottak szerint ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén 14.800 forint. 

A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni,

aki az igénylő háztartásában él, és

akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult,aki köznevelési intézmény vagy szakképző intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőoktatási szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,aki a családi pótlékra - bizonyos, törvényben meghatározott eset kivételével - saját jogán jogosult; vagy

aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a gyámhatóság nem vette nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő - kormányrendeletben foglaltak szerint - vele kapcsolatot tart fenn.

A családi pótlékra való jogosultság szempontjából, valamint az előző bekezdés alkalmazása során saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket (személyt) is,

aki kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik a háztartáson kívül,akit szociális intézményben 30 napot meg nem haladóan helyeztek el, illetve a 30 napot meghaladó szociális intézményi elhelyezésére a tartós betegségére vagy súlyos fogyatékosságára tekintettel, az intézményben egyidejűleg nyújtott iskolai oktatáshoz vagy fejlesztő nevelési-oktatási tevékenységhez való hozzáférés biztosítása érdekében kerül sor, és a gyermek a szülő háztartásából csak átmeneti jelleggel kerül ki, vagyaki a szülő kérelmére vagy beleegyezésével átmeneti gondozásban részesül. 

A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a szülőt, illetve gyámot, aki saját maga, illetve akinek a házastársa, élettársa

köznevelési intézmény vagy szakképző intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és jövedelme nincs,vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül,megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül és egyéb jövedelme nincs,nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül, feltéve, ha nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs,időskorúak járadékában, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül, és egyéb jövedelme nincs, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították,a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nincs.